11 kwietnia  2011 r w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu odbyła się uroczysta inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Na to podniosłe wydarzenie przybyli liczni goście. Miło nam było powitać  prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pana Juliusza Domagalskiego z  Okręgu Częstochowa, pana Mirona Gospodarka z Rady Naczelnej ŚZŻAK, pana Macieja Odorkiewicza członka Zarządu Okręgu Śląskiego ds. kontaktów z organizacjami młodzieżowymi, pana Józefa Kucharskiego prezesa Koła Lubliniec z ramienia ŚZŻAK, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 GPP pana prezesa Mariana Berbesza, p. Edwarda Karpe,   p. Czesława Przybyłę, harcerzy, poczty sztandarowe, uczniów, nauczycieli oraz panią Dyrektor Bożenę Wręczycką.

 

          Podstawą prawną powołania  klubów historycznych w szkołach województwa śląskiego jest porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2007 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach precyzujące warunki współpracy pomiędzy Zarządem Okręgu Śląskiego ŚZŻAK, a Śląskim Kuratorium Oświaty.

      Kluby historyczne działają na podstawie statutu. Głównym celem klubów jest zapoznanie członków z wiedzą historyczną opartą na wynikach najnowszych badań, obejmującą dzieje Polski i losy obywateli w okresie II wojny światowej, a także w okresie powojennym, aż do 1989r.

          Zgodnie ze statutem, kluby współpracują z najbliższym terytorialnie Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

         Przedmiotem zainteresowań klubów jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej w zakresie:

- dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie,

- działalności Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych walczących z okupantem podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego,

- zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich,

- represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości doznawali od okupantów oraz władz PRL.

     Ponadto celem klubów jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec państwa.

         Kluby realizują statutowe cele przez organizowanie: sesji klubowych, wykładów i dyskusji z udziałem historyków, projekcji filmów, wystaw, spotkań ze świadkami oraz uczestnikami wydarzeń historycznych, w tym z więźniami politycznymi i działaczami opozycji antykomunistycznej. Kluby historyczne im. Armii Krajowej czynnie uczestniczą w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i wspierają jego działalność.

        Członkiem klubu może zostać osoba zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego udziału w przedsięwzięciach klubu, która zdeklarowała potrzebę uczestniczenia w jego działalności i zobowiązała się do przestrzegania regulaminu.

Galeria z inauguracji Klubu Historycznego

 

.

 

.

 

.