swietlica

ŚWIETLICA
SZKOLNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Informujemy, że od 12 marca rozpoczynają się zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO  ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 1 W LUBLIŃCU

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie:
a/  uczniowie dojeżdżający,
b/ uczniowie klas I -IV
c/  uczniowie rodziców pracujących,
d/  uczniowie z rodzin niepełnych,
e/  uczniowie z rodzin wielodzietnych.
  2. Kwalifikacja dzieci do świetlicy szkolnej odbywa się w następujących    
      terminach:
         a/ podstawowa- od 12.03.19 do 19.06.19
         b/ uzupełniająca-od 01.07.19 do 20.08.19 w sytuacjach doraźnych
           (uczeń nowoprzyjęty, zmiana sytuacji zawodowej rodziców)
         
3.Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:
a/ złożenie przez rodzica / opiekuna /w świetlicy szkolnej, sekretariacie szkoły, pisemnego wniosku o przyjęcia dziecka do świetlicy  w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.19
b/ rozpatrzenie wniosku przez Komisję kwalifikacyjną w    składzie:
         -   dyrektor lub wicedyrektor,
- wychowawcy świetlicy,
- pedagog szkolny,
        c/ wydanie stosownej decyzji przez Komisję i podanie  
            informacji rodzicom  dnia 29.08.19 w formie wiadomości   
           wywieszonej na tablicy informacyjnej i stronie  internetowej szkoły.  
        d/  wypełnienie  przez rodziców / opiekunów/
            Karty zgłoszenia  dziecka do świetlicy / po pozytywnym   
            rozpatrzeniu wniosku/ , którą należy złożyć w sekretariacie szkoły
           lub przekazać wychowawcom w świetlicy  do dnia 7 września 2019r.
              – termin ostateczny.
  Nie złożenie karty w wyznaczonym terminie oznaczać będzie rezygnację  
  z miejsca w świetlicy i skreślenie ucznia z listy przyjętych.


Wnioski są dostępne w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.


Terminy Rekrutacji Do Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu

1. Składanie wniosków - 12. 03. 2019 r. - 19. 06. 2019 r.
2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję kwalifikacyjną - 21. 06. 2019 r.
3. Podanie do wiadomości listy przyjętych uczniów - 25. 06. 2019 r.
4. Rekrutacja uzupełniająca - 01. 07. 2019 r. - 20. 08. 2019 r.
5. Podanie do wiadomości listy przyjętych uczniów z rekrutacji uzupełniającej - 29. 08. 2019 r.
6. Składanie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy - 7. 09. 2019 r. - termin ostateczny.
7. Podanie ostatecznej listy uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2019/2018 - 10. 09. 2019 r.
ŚWIETLICA BAWI UCZY WYCHOWUJE NAS,
MIŁO I WESOŁO SPĘDZAMY W NIEJ CZAS.


Świetlica szkolna w naszej szkole funkcjonuje w dwóch salach: nr 9 i nr 11.

W sali nr 9 uczą się i bawią dzieci z klas 1, natomiast w sali nr 11 uczą się i bawią dzieci z klas 2 ( w jednej części)  oraz z klas 3 i 4 ( w drugiej części).

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku
od godziny 6:30 do godziny 16:30.

Opiekę wychowawczą nad uczniami sprawują:
mgr Ewa Bogacka
mgr Sabina Schleier - Kamińska
mgr Barbara Wołyńska
mgr Danuta Brzezina
mgr Kazimierz Malcher

    Zadania realizowane w świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz warunków do nauki i spędzania czasu wolnego.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy, pomoc uczniom słabym, organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych wychowanków - kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, kultura współpracy i współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie właściwej postawy moralnej, charakteru - praca nad rozwojem własnej osobowości, dokonywanie właściwych wyborów, odpowiedzialność za własne postępowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, pozytywnego myślenia, dokonywania właściwego wyboru w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej wychowanków.
 • Propagowanie i przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, kształtowanie kulturalnej postawy podczas zabawy i uprawiania sportu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa.


    W świetlicy prowadzone są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne ( układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami i inne),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki),
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, , odrabianie prac domowych),
 • kształtujące świadomość ekologiczną oraz propagujące turystykę i krajoznawstwo,
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, spotkania czytelnicze, inscenizacje),
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • kształtujące wrażliwość estetyczną i ekspresję twórczą wychowanków (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),
 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe z muzyką),
 • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),
 • relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki),
 • kształtujące umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • wdrażające uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego