Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLIŃCU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej.

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • pliki DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);

 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR;

 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji

 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury

 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane

WPROWADZONE UDOGODNIENIA

 • podkreślenie oraz podświetlenie aktywnych linków

 • możliwość odwrócenia kolorów / podwyższony kontrast

 • możliwa jest nawigacja jedynie przy pomocy klawiatury

 • mechanizm umożliwiający pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych

 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Wręczycka Dyrektor szkoły.
 • E-mail: sp1lubliniec@wp.pl
 • Telefon: +48 34 351 14 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Adres: Powstańców 41a ; Katowice
 • E-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
 • Telefon: (32) 606-30-35

 

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Częstochowie
 • Adres:  Sobieskiego 7, Częstochowa
 • E-mail: czestochowa@kuratorium.katowice.pl
 • Telefon: (34) 378-23-61, 324-33-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej usytuowany jest w Lublińcu przy ul. Sądowej 9.

 2. Sala gimnastyczna częściowo jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Budynek B jest wyposażony w windę.

 4. Szkoła nie posiada oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Sądowej i od ulicy Sokoła..

 6. Budynek ma 2 kondygnacje oraz skrzydło A i skrzydło B.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 8. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 10. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 11. Drogi ewakuacyjne oznaczone są piktogramami.

INFORMACJE DODATKOWE

UŁATWIENIA

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

sp1lubliniec@wp.pl

+48 34 351 14 11

 

Na skróty

Skip to content