Klasa sportowa 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ogłasza nabór do klasy IV oddziału sportowego w roku szkolnym 2023/2024.

 

KARTA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW I KANDYDATA DO IV KLASY SPORTOWEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLIŃCU

 

     INFORMACJE OGÓLNE:

 1. W roku szkolnym 2023/2024 na poziomie klas IV tworzy się oddział sportowy realizujący, oprócz 4-ch godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, 6-cio godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe.
 2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych.
 3. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub lekarza sportowego, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
  • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
  • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      SZKOŁA ZAPEWNIA:

 1. 10 godzin zajęć wychowania fizycznego w tygodniu;
 2. Wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, trenerską i instruktorską;
 3. Odpowiednią bazę treningową;
 4. Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi;
 5. Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce;
 6. Opiekę psychologiczno – pedagogiczną.
 7. Możliwość korzystania z posiłków.

     RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 1. Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej;
 2. Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie;
 3. Zakupu wymaganych strojów sportowych;
 4. Pokrycia kosztów związanych z uprawianą przez dziecko dyscypliną sportową (zawody, obozy).

     OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ:

 1. Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole jak i poza nią.
 2. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.
 3. Osiągać co najmniej zadowalające wyniki w nauce.
 4. Osiągać postępy w sporcie.
 5. Uzyskiwać co najmniej dobre oceny zachowania.
 6. Dbać o aktualne badania lekarskie. Dostarczać do trenera zaświadczenia o stanie zdrowia.
 7. Jeden raz w roku brać udział w zgrupowaniu sportowym, organizowanym przez klub sportowy lub szkołę.
 8. Reprezentować szkołę w zawodach sportowych.

     INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych w „Karcie informacyjnej dla Rodziców i Kandydata do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu”, spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły obwodowej.
 2. Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad, może być pozbawiony prawa do reprezentowania szkoły.
 3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny wystawionej przez jego trenera/instruktora lub wychowawcę.

      Podstawa prawna ustalenia zasad zawartych w Karcie dla Rodzica Kandydata klasy IV- sportowej:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2138);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
 • Uchwała Nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie określania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na Terenia Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 • Statut Szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁ. 1 TERMINY

WNIOSEK DO KLASY SPORTOWEJ

OPINIA WYCHOWAWCY

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE RODZICA-ZGODA NA UCZĘSZCZANIE DO KLASY SPORTOWEJ

KLASA SPORTOWA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu test

Na skróty

Skip to content