2 października, 2022

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

Klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej w tym roku szkolnym przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, który będzie realizowany w naszej szkole jako INNOWACJA. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023. Projekt będzie realizowany od 3 października 2022 do 23 czerwca 2023r.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

  1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
    przyjaciele).
  2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
  3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
  4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Na skróty

Skip to content